5 rolí HR v slovenských spoločnostiach


Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail to someonePrint this page

Význam HR v slovenských spoločnostiach v posledných rokoch rastie, čo dokladá tiež vysoký podiel spoločností, v ktorých je zástupca ľudských zdrojov členom najužšieho vedenia firmy. HR je zastúpené v leadership tíme 69 % spoločností, ktoré sa zapojili do minuloročného prieskumu Trendy v HR.

Navzdory týmto dátam však existuje rozpor v tom, ako je rola HR vnímaná vrcholovým vedením a samotnými predstaviteľmi HR. HR manažéri slovenských spoločností v roku 2017 v prevažnej väčšine odpovedali, že HR vo firme plní predovšetkým rolu tvorcu, ktorého hlavnou úlohou je príprava a realizácia HR programov. Vrcholoví manažéri naopak očakávali, že HR bude vo firme plniť rolu poskytovateľa, ktorý bude zaisťovať kontinuálne vysokú úroveň HR služieb. Obe skupiny respondentov sa ale zhodli, že jednou z významných rolí HR je prepájanie riadenia ľudských zdrojov s firemnou stratégiou. Zaujímavá je rola obhajcu, ktorú predstavitelia HR hodnotia ako druhú najvýznamnejšiu, ale vrcholový management ju neočakáva.
Tým sa potvrdzuje trend prichádzajúci zo strany vrcholového vedenia, ktorý spočíva v snahe o využitie priamej komunikácie so zamestnancami bez nutnosti využívať HR ako prostredníka.

Role HR vo firme v rámci štúdie Aon Best  Employers  hodnotili členovia vrcholového vedenia firiem, a v rámci štúdie Trendy v HR  predstavitelia HR.

  • Poskytovateľ – zaisťuje kontinuálne vysokú úroveň HR služieb.
  • Obhajca záujmov zamestnancov – zastupuje záujmy zamestnancov a je prostredníkom v komunikácii zamestnancov s vyššími úrovňami vedenia.
  • Tvorca – pripravuje a realizuje HR programy s ohľadom na firemnú kultúru a spätnú väzbu od manažérov a ďalších zamestnancov.
  • Business partner – konzultuje s líniovým managementom a podporuje ho v rozhodovaní.
  • Stratég – prepája HR s firemnou stratégiou a dlhodobo plánuje.

5 roli HR v slovenskych spolocnostiach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroje: Štúdia Aon Best Employers Slovensko 2017, Prieskum Trendy v HR Slovensko 2017