Českí zamestnanci sú i naďalej motivovanejší ako Slováci, hoci rozdiel sa zmenšuje, ukázala štúdia Aon Best Employers


Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail to someonePrint this page

Praha, 27. februára – Spoločnosť Aon, svetový líder v oblasti risk manažmentu a ľudských zdrojov, odovzdala tituly Aon Best Employer najlepším zamestnávateľom v Českej republike a na Slovensku za rok 2018. Zo 100 spoločností, ktoré sa zapojili do tohto ročníku prestížnej štúdie Aon Best Employers, sa napokon podarilo zvíťaziť 13 firmám z rôznych odvetví. Na Slovensku medzi troma ocenenými spoločnosťami figurovali v abecednom poradí): ADASTRA, s.r.o, Imperial Tobacco Slovakia a.s. a JYSK s.r.o. V Českej republike zvíťazilo 10 firiem (v abecednom poradí): Byznys software, s.r.o., Cisco Systems (Czech Republic) s.r.o., EGIS Praha, spol. s r.o., Fresenius Kabi s.r.o., Hilti ČR spol. s r.o., JetBrains s.r.o., JYSK s.r.o., Marriott, PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. a SAZKA a.s. Ocenené spoločnosti dokázali, že poskytujú svojim zamestnancom mimoriadnu pracovnú skúsenosť, čo vedie k ich nadštandardnej motivovanosti a spokojnosti.

Rozhodnutie o tom, či je spoločnosť tým najlepším zamestnávateľom, je v štúdii Aon Best Employers založené na tom najobjektívnejšom kritériu – na názore vlastných zamestnancov. Tí pomocou dotazníkového prieskumu hodnotia svoju pracovnú skúsenosť a vyjadrujú názory na vybrané oblasti pracovného života. Získané odpovede sú následne analyzované a porovnávané s vybranými segmentami trhu.

Dlhoročné analýzy založené na globálne overenej metodike Aon ukázali, že pracovné prostredie najlepších zamestnávateľov sa vyznačuje vysokou mierou motivovanosti zamestnancov, efektívnym vedením, orientáciou na vysoký výkon a atraktívnou značkou zamestnávateľa. Motivovaný zamestnanec tak hovorí o svojej firme pozitívne, spája s ňou svoju budúcnosť a vynakladá úsilie navyše, aby pomohol zlepšiť jej obchodné výsledky.

Výnimoční zamestnávatelia sú každoročne oceňovaní na lokálnej, regionálnej i globálnej úrovni. Na Slovensku a v Českej republike prebieha Aon Best Employers pravidelne už od roku 2004. Do štúdie sa môžu zapojiť firmy z akéhokoľvek odvetvia, podmienkou je však mať aspoň 50 stálych zamestnancov, pôsobiť na lokálnom (slovenskom alebo českom) trhu minimálne 3 roky a v prieskume dosiahnuť štatisticky významnú vzorku respondentov.

Ktoré spoločnosti sa stali najlepšími zamestnávateľmi roku 2018?

Slávnostné predávanie ocenení prebehlo 27. februára 2019 v Galérii kaviarne Louvre v Prahe. V Českej republike si titul vyslúžili 5 zamestnávatelia z kategórie malé a stredné spoločnosti (do 250 zamestnancov) a ďalších 5 veľkých spoločnosti (nad 250 zamestnancov). Na Slovensku si, podobne ako minulý rok, odniesli ocenenie 3 spoločnosti, ktoré podľa počtu zamestnancov patria do kategórie malých a stredných firiem.

Aon Best Employers 2018 SlovenskoAon Best Employers 2018 Česká republika

Kľúčové závery štúdie Aon Best Employers za rok 2018

Miera motivovanosti

Priemerná miera motivovanosti zamestnancov na Slovensku dosiahla v roku 2017 úrovne 49 %, v Česku 53%. Výsledok oboch krajín sa tak od roku 2017 vzájomne priblížil, keďže motivovanosť v ČR v porovnaní s 2017 o 1 percentný bod klesla, zatiaľ čo v SR o 1 percentný bod rástla.

Dlhodobo na oboch trhoch pozorujeme vysokú priemernú mieru motivovanosti na začiatku pracovného pomeru (pracujúci menej než tri mesiace), ktorá postupne klesá a po dosiahnutí svojho dna (medzi 2-5 rokom v práci) začne opäť stúpať. V posledných troch rokoch však môžeme sledovať výrazne skorší začiatok poklesu priemernej motivovanosti zamestnancov a následné stúpanie v pomalšom tempe. Motivovanosť v priemere klesá najrýchlejšie už po jednom odpracovanom roku (-12 percentných bodov v SR a -9 p.b. v ČR.) a na vyššiu úroveň sa dostane opäť až v období 10 a viac rokov vo firme, pričom stále nedosahuje úroveň motivovanosti do 1 roku. Vývoj motivovanosti na základe odpracovanej doby a jej dynamiku podporuje tiež fakt, že sa firmám ekonomicky darí, nezamestnanosť na trhu stále klesá a vďaka tomu sa vyjednávacia sila na pracovnom trhu presúva na stranu zamestnancov. Tí pri nenaplnených očakávaniach čoraz častejšie opúšťajú spoločnosti už v období po prvom roku.

Zaujímavé závery ukazuje i analýza motivovanosti zamestnancov podľa veku. S výnimkou najmladšej generácie pracovníkov do 25 rokov (motivovanosť 51%) platí, že motivácia priebežne rastie s vekom.  Najmenej motivovanou skupinou zamestnancov je tak veková kategória 25-29 rokov (44% motivovaných), nasledovaná skupinou 30-34 rokov (48%). Najviac motivovanou skupinou sú v ČR a SR zamestnanci nad 55 rokov (56%). Tieto čísla podtrhujú skutočnosť, že dnešné pracovisko a štýl prace stále viac zodpovedá očakávaniam a potrebám predchádzajúcich generácii ako tým nastupujúcim.

Analýza podľa pracovných pozícii i tento rok potvrdila trend, že motivovanosť zamestnancov koreluje s ich postavením v spoločnosti. Najmenej motivovanou skupinou (populácia  ČR+SR) sú radoví zamestnanci (motivovanosť 49%), nasledovaní skupinou manažérov (58%) a vrcholovým vedením (69%). Naďalej rovnako platí, že zamestnanci v službách sú motivovanejší než manuálni pracovníci.

Trendy v spokojnosti zamestnancov

Najlepšie hodnotenými oblasťami za rok 2018 sú Pracovné úlohy, Priamy nadriadený, Porozumenie cieľom a Spolupráca (s výnimkou spolupráce medzi oddeleniami, ktorá je dlhodobo hodnotená o poznanie horšie než ostatné aspekty spolupráce).

Oblasti, kde je naopak zamestnanecká spokojnosť najnižšia, sú Odmena a uznanie, Práca s talentami, Rozvoj kariéry a Vrcholové vedenie.

Pozitívnou správou v porovnaní s rokom 2017 je hlavne vývoj v hodnotení oblasti Vrcholové vedenie. Táto oblasť, ktorá sa dlhodobo pohybuje na chvoste zamestnaneckej spokojnosti, zaznamenala za posledný rok významný pozitívny posun – zamestnanci v ČR i SR sú viac spokojní s otvorenosťou a transparentnosťou Top managementu, cítia sa od nich viac docenení, veria viac v ich rozhodnutia a zdieľajú viac nadšenia ohľadne budúceho smerovania spoločností. V ČR naviac vidíme pozitívny trend v hodnotení práce na udržaní kľúčových zamestnancov-talentov, hodnotení pracovného výkonu a snahe spoločností byť pre zamestnancov lepším zamestnávateľom. V SR pre zmenu zamestnanci oceňujú nárast autonómie pri výkone práce a investície spoločností do ich rozvoja.

Najväčší pokles spokojnosti v ČR a SR za posledný rok naopak zaznamenal aspekt transparentnosti odmeňovania (v ČR až -24 p.b. oproti 2017). To, že sa v dnešnom hone o prilákanie či udržanie talentov často porušujú rokmi zavedené pravidlá, sa očividne významne podpísalo na hodnotení tejto oblasti, kde hlavne dlhodobí zamestnanci pociťujú nespravodlivosť a nejasnosť v systéme. Nie je preto prekvapením, že naďalej klesá i spokojnosť s oblasťou Náboru a práce s talentami ako takou – zamestnanci majú totiž i naďalej pocit, že ľudí na prácu nie je dostatok a ich spoločnostiam sa nedarí zaistiť potrebnú pracovnú silu. Ďalší úzko prepojený negatívny trend vidíme v hodnotení integrity značky zamestnávateľa, kde zamestnanci vyjadrujú narastajúcu nespokojnosť s nesúladom ich reálnej skúsenosti a toho, čo spoločnosti hlásajú navonok. Top 5 negatívnych trendov spoločných pre obe krajiny doplňuje hodnotenie neefektivity procesov a neschopnosť spoločností identifikovať silné a slabé stránky zamestnancov.

V čom vynikajú tí najlepší zamestnávatelia?

Rozdiel v motivovanosti zamestnancov najlepších spoločností a zvyšku trhu sa dlhodobo drží na hranici cca 30 percentných bodov (v roku 2018 činil rozdiel 32 p.b. v ČR a 29 p.b. v SR).

V prepočte na tisíc-hlavú firmu by tak Aon Best Employers mali zhruba o 300 motivovaných ľudí viac, ako ich konkurenti bez titulu.

 

Ďalšie významné rozdiely medzi ocenenými spoločnosťami a zvyškom vidíme vo vybraných oblastiach pracovného života, konkrétne v hodnotení vrcholového vedenia, agility spoločností, odmeňovaní, práci s talentami a sile značky.

Vrcholové vedenie v spoločnostiach ocenených titulom Aon Best Employer je hodnotené ako viditelné a prístupné, komunikujúce transparentne a úprimne, schopné viesť spoločnosť efektívne no zároveň nezabúdajúce na ľudí, ktorým dáva pocítiť, že sú to najcennejšie, čo má (u Best Employers takmer 2x viac zamestnancov hodnotí tieto oblasti pozitívne).

Aon Best Employers sú zamestnancami hodnotené ako dynamické spoločnosti, ktoré sú schopné prijímať kvalitné rozhodnutia s adekvátnou rýchlosťou, investujúce do inováciiúspechu v budúcnosti a dobre pracujúce so zmenami. Svojich zamestnancov oceňujú férovo, zdieľajú s nimi úspech a poskytujú im nadštandardné benefity.

Posledným významným odlišujúcim aspektom najlepších zamestnávateľov je sila a integrita ich značky. Zamestnanci oceňujú súlad medzi externou image spoločnosti a každodennou realitou, plnenie sľubov, spokojnosť zákazníkov so službami/produktmi spoločnosti a celkovo výbornú povesť ich zamestnávateľa na trhu. Sila značky týmto spoločnostiam následne pomáha udržať a prilákať kľúčové talenty.

Vďaka dnešnej situácii na trhu práce majú zamestnanci unikátnu možnosť vybrať si zamestnávateľa podľa svojich predstáv. Štúdia Aon Best Employers jasne ukazuje, že v tomto prípade si volia inovatívne a dynamické spoločností s efektívnymi procesmi a inšpirujúcim vrcholovým vedením, ktoré si váži ľudí a plní sľuby. Pracovať pre takúto spoločnosť ich napĺňa hrdosťou a prináša so sebou výrazne vyššiu mieru ich lojality, výkonu a  odporúčania na trhu práce.“ tvrdí Ján Debnár, Engagement Practice Manager CZ & SK z Aon HR Solutions.

 

Zdroj: Štúdia Aon Best Employers 2018