Mileniáli ako dominantná pracovná sila


Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail to someonePrint this page

S postupným odchodom generácie Baby Boomers do dôchodku a posunom generácie X na vyššie pozície v rámci firemnej hierarchie sa príslušníci generácie Y (prezývanej tiež ako mileniáli) dostávajú do manažérskych pozícií a začínajú tvoriť dominantnú pracovnú silu. To so sebou nesie nový pohľad na prácu s ľuďmi pred tým, než na pracovný trh začnú pomaly nastupovať najstarší príslušníci generácie Z.

O generácii mileniálov sa občas hovorí, že je lenivá, vyššiu hodnotu pre ňu má súkromný čas a nechce sa bezhlavo obetovať pre firmu. Aké dáta o zamestnancoch do 35 rokov priniesla štúdia Aon Best Employers Slovensko 2017?

 

Vo vekovej skupine zamestnancov do 35 rokov je oproti ostatným generáciám menšie percento motivovaných a vyššie percento demotivovaných zamestnancov. Najväčší rozdiel je vidieť v dimenzii Strive – oproti svojim starším kolegom mileniáli menej často cítia, že ich firma inšpiruje k tomu, aby odvádzali tú najlepšiu prácu a robili viac, než je od nich očakávané.

K oblastiam pracovného života, v ktorých sú mileniáli menej spokojní, patrí napríklad spôsob riadenia pracovného výkonu. Menej než polovica mileniálov verí, že spôsob, akým je vo firme riadený pracovný výkon, im skutočne umožňuje rozpoznať ich silné a slabé stránky. Ešte menšie percento je potom presvedčené o tom, že spôsob riadenia pracovného výkonu pomáha prispievať k úspechu spoločnosti. Mileniáliov tiež menej bavia ich pracovné úlohy (bavia 56 % mileniálov, ale 64 %ostatných kolegov)  a nemyslia si, že kolegovia v rámci firmy dostatočnezdieľajú svoje skúsenosti a znalosti.

Mileniáli sú skeptickejší i voči krokom vrcholového vedenia. Len 37 % z nich (oproti 50 % z radov zamestnancov nad 35 rokov)  je presvedčená, že vrcholové vedenie komunikuje otvorene a úprimne a ešte o niečo menej  (32 % vs. 43 %) verí, že vrcholové vedenie pristupuje k zamestnancom ako k tomu najcennejšiemu aktívu. Mileniáli majú menej dôvery i voči efektivite náboru zamestnancov. Vyše polovica z nich je presvedčená, že ich zamestnávateľ nedokáže prilákať ľudí, ktorých potrebuje a nevie si kľúčových zamestnancov udržať.

Ďalej len 38 % mileniálov si myslí, že ich zamestnávateľ poskytuje výborné kariérne príležitosti práve pre výkonných zamestnancov. Zamestnanci nad 35 rokov sú v tomto ohľade rozhodne pozitívnejší.

Mileniáli v roku 2017 ohodnotili všetky  oblasti pracovného života negatívnejšie než ich starší kolegovia. V súlade s dlhodobým trendom na slovenskom trhu mileniáli najpozitívnejšie hodnotia prácu svojich priamych nadriadených. 72 % mileniálov tvrdí, že ich priamy nadriadený vedie k zodpovednosti za ich pracovný výkon a 68 % cíti od priameho nadriadeného dostatočnú podporu k tomu, aby boli v práci úspešní. Mileniáli tak nie sú motivovaní firmou ako takou (z čoho plynie nižšie hodnotenie dimenzie Strive), ale osobou svojho priameho nadriadeného.

Minimálne rozdiely oproti ich starším kolegovom boli zaznamenané pri hodnotení príležitostí pre rozvoj. Takmer rovnako zamestnanci naprieč generáciami hodnotili i prácu s diverzitou, t. j. ústretovosť pracovného prostredia a akceptáciu rozdielov medzi zamestnancami (čo sa týka napríklad veku, pohlavia, etnika, jazyka, vzdelania, kvalifikácie či názorov).


Zdroj: Štúdia Aon Best Employers Slovensko 2017