Talentovaní zamestnanci ako zdroj konkurenčnej výhody


Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail to someonePrint this page

Väčšina spoločností na trhu si uvedomuje, že talentovaní zamestnanci sú kľúčovým predpokladom pre dosiahnutie ich dlhodobého úspechu. 61 % slovenských firiem má zavedený program pre identifikáciu talentov, t. j. zamestnancov s vysokým potenciálom, pričom toto číslo zostává za posledné tri roky na podobnej úrovni.

Najčastejšie spôsoby, ktoré spoločnosti volia k identifikácii talentov, sú spoločné stretnutia manažérov a HR a hodnotenia od spolupracovníkov a/alebo manažérov projektov, ktoré využíva cez 40 % opýtaných firiem. V menšej miere je potom využívané assessment centrum alebo hodnotenie od zákazníkov. Len 12 % slovenských firiem využíva pre identifikáciu talentov 360-stupňovú spätnú väzbu.

Líšia sa tiež kritériá, podľa ktorých firmy talentovaných zamestnancov identifikujú. Najdôležitejším kritériom zostáva hodnotenie doterajšieho výkonu. Druhou najčastejšou voľbou firiem v roku 2017 bolo zameranie na rastový potenciál zamestnanca, ktorý bol relevantný pre 84 % respondentov. To poukazuje na výrazný dôraz na pohľad do budúcnosti zo strany firiem.

S tým súvisí i pomerne zriedkavé zameranie na reálny individuálny prínos jednotlivca k firemným finančným výsledkom, ktorý v roku 2017 považovalo za kľúčový len 24 % firiem. Okrem hodnotenia doterajšieho výkonu (významný pre 96 % firiem) a rastového potenciálu zamestnanca sa medzi najvýznamnejšie kritéria k identifikácii talentov dostalo i správanie  zamestnanca v súlade s hodnotami spoločnosti (76 %).

Rôznym spôsobom pristupujú spoločnosti tiež k stratégii rozvoja talentovaných zamestnancov vo firme. Najčastejšie ich zapájajú do strategických projektov a poskytujú im špeciálny tréning, školenie, koučing alebo mentoring,  prípadne ich podporujú v príprave individuálnych rozvojových plánov.

Zdroj: Štúdia Trendy v HR Slovensko 2017