Výnimočnosť v motivovanosti: čo robí najlepších zamestnávateľov najlepšími?


Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail to someonePrint this page

Je nesporné, že sú to ľudia, kto vytvára obchodnú hodnotu firmy. Dokazuje to už prostá skutočnosť, že i softwarová firma s 200 zamestnancami môže mať hodnotu miliónov eur. Ľudia – zamestnanci – sú nevyhnutní, ale zároveň sú často emotívni a nelogickí, chcú vidieť svoju hodnotu a chcú, aby o nich firmy stáli. To je dôvod, prečo môže byť motivovanosť zamestnancov kľúčovým faktorom, ktorý odlišuje úspešné a neúspešné firmy v dobách stability i v časoch zmien.

Vysoká miera motivovanosti zamestnancov je kľúčovým faktorom, ktorý v metodológii Aon odlišuje najlepších zamestnávateľov od ostatných. Okrem toho sa najlepší zamestnávatelia vyznačujú tiež dôveryhodným a motivujúcim vedením, atraktívnou značkou zamestnávateľa a kultúrou vysokej výkonnosti.

Vo všetkých týchto ukazovateľoch skórujú spoločnosti ocenené ako Aon Best Employers dlhodobo výrazne vyššie než ostatné firmy. Rozdiel v miere motivovanosti činil za posledné 3 roky vyše 30 percentných bodov a podobne vysoké čísla bolo možné vidieť i v ostatných meraných indexoch. Z nich najvýznamnejší bol rozdiel 36 percentných bodov v indexe značky zamestnávateľa, kde zamestnanci hodnotia prácu a prístup vrcholového vedenia – či dokáže zamestnancov inšpirovať svojou víziu budúcnosti, viditeľne si ich cení, ide osobným príkladom a koná efektívne. Okrem kľúčových ukazovateľov sú zamestnanci najlepších zamestnávateľov spokojnejší i so všetkými štrnástimi oblasťami pracovného života.

Engagement Best vs Rest SK

Najmenšie rozdiely medzi najlepšími a ostatnými zamestnávateľmi boli v roku 2017 viditeľné v tom, ako zamestnancov baví každodenná práca, ako vnímajú svojho priameho nadriadeného a ako spolupracujú s kolegami. Zamestnanci pri svojej práci podobne využívajú svoje schopnosti a znalosti, vnímajú schopnosť priameho nadriadeného oceniť ich snahu a výsledky a cítia rešpekt voči ich názorom a pocitom zo strany kolegov. I keď v týchto aspektoch ide o najmenšie rozdiely, stále sú pomerne markantné a pohybujú sa v ráde 12 – 19 percentných bodov. Nejedná sa však o oblasti, ktoré by hrali kľúčovú rolu v odlíšení najlepších a ostatných zamestnávateľov.

V oblastiach, ktoré najlepších zamestnávateľov skutočne odlišujú od priemeru, sa výsledky líšia až o 40 percentných bodov. Ide najmä o spokojnosť s vrcholovým vedením, procesmi a zdroji, učením sa a rozvojom, prácou s talentami, náborom a so značkou zamestnávateľa. Zamestnanci tých najlepších zamestnávateľov oveľa pozitívnejšie vnímajú vrcholové vedenie spoločnosti z hľadiska prístupu k zamestnancom i z hľadiska hodnotenia ich práce. 74 % zamestnancov tých najlepších tvrdí, že si ich vrcholové vedenie náležite cení, oproti 30 % v ostatných firmách. A zatiaľ čo vrcholové vedenie tých najlepších dokáže pre budúcnosť firmy nadchnúť 69 % svojich zamestnancov, u ostatných firiem je to len 34 %. Vrcholové vedenie je tiež v očiach zamestnancov tých najlepších prístupnejšie a viditeľnejšie (84 % vs. 45 %), robí dobré obchodné rozhodnutia (78 % vs. 40 %) a komunikuje otvorene a úprimne (78 % vs. 41 %).

Zamestnanci tých najlepších sú tiež výrazne spokojnejší s tým, aké nástroje, prostriedky a procesy im firma poskytuje k tomu, aby boli maximálne produktívni a sú častejšie presvedčení o tom, že ich firma podporuje v prinášaní nových nápadov. Za svoje nápady a prínosy sa tiež cítia byť spravodlivo odmeňovaní, a to ako finančne, tak nefinančne.

S ohľadom na aktuálnu situáciu na pracovnom trhu je kľúčovým diferenciátorom tiež to, že najlepší zamestnávatelia podľa slov svojich zamestnancov dokážu zaujať (to si myslí 71 % zamestnancov Aon Best Employers a 38 % zamestnancov ostatných firiem) a udržať si tých správnych ľudí (80 % vs. 44 %) a zároveň majú dostatok ľudských zdrojov k tomu, aby mohla byť práca odvedená dobre.

V neposlednom rade zamestnanci Aon Best Employers výrazne pozitívnejšie hodnotia značku zamestnávateľa. O spoločnosti si častejšie myslia, že má dobrú povesť v regióne (90 % vs. 54 %) a sú hrdí, že môžu byť jej súčasťou.

Zdroj: Aon Best Employers Slovensko 2017